تبلیغات
آلاء - درس اخلاق اسلامی (بهمن93)

آلاء
 
سؤالات درس اخلاق اسلامی (بهمن93)-علمی کاربردی امور مالیاتی

1)"رفتار پیامبر(ص)با کودکان بسیارصمیمانه بود" این گزاره از کدامیک از انواع پژوهشهای اخلاقی است ؟


الف)توصیفی                 ب)هنجاری   

   ج)فرا اخلاق             د)دستوری


2) از نظر کانت چه چیز مبنای تعریف اخلاق است؟


  الف) فرامین الهی     ب) ادای تکلیف 

   ج) علوم طبیعی      د) پیروی از تمایلات


3) کدامیک از گزاره های زیرنسبی است؟


الف) عدل خوب است      ب) عبادت خدا پسندیده است

ج) کشتن انسان،بد است  د) ظلم بداست

 طبقه بندی: اخلاق اسلامی، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1393 توسط م مؤذن