تبلیغات
آلاء - درس اشنایی با قانون اساسی

آلاء
 
سه سؤال امتحان درس اشنایی با قانون اساسی تیر93:

  1. به موجب این اصل مجلس شورای اسلامی مرجع رسیدگی به شکایات مردم از سه قوه مجریه ،قضاییه ومقننه می باشد:
         الف)اصل 23       ب)اصل44       ج)اصل 90 *       د)اصل102

     2.در ایالان متحده ی امریکا،نظارت بر قانون اساسی برعهده ی .................است.

        الف)دیوان عالی کشور*     ب)شورای قانون اساسی     ج)دادگاه قانون اساسی     د)هیئت حل اختلاف

     3.لازمه سؤال از رئیس جمبور امضای حداقل این تعداد از نمایندگان است:

        الف)پانزده نفر      ب)یک سوم     ج)نصف     د)یک چهارم*

جواب درست با علامت*  مشخص شده است.طبقه بندی: اشنایی با قانون اساسی، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 23 خرداد 1393 توسط م مؤذن