تبلیغات
آلاء - سه سؤال امتحان معارف اسلامی 1 خرداد 1393 :

آلاء
 
سه سؤال امتحان معارف اسلامی 1             خرداد 1393 :


1.اراده ومشیت الهی به صورت ............قانون واصول کلی در جهان جریان دارد .

الف)سنت *                       ب)عنایت الهی                  ج)فرضیه وآزمون              د) کرامت ذاتی انسان

2.در این خصوص الهیون و مادیین اتفاق نظردارند:

الف)تصادف در خلقت          ب)خالق دانا                   ج)واجب الوجود
*                 د) نظام اکمل جهان

3.قائلبن به جبر به دو قانون علیت ومعلولیت  وقانون ..................اتکا دارند:

الف)عمل وعکس العمل      ب)نسبی بودن ارزش ها      ج)ضرورت علت ومعلولی
*      د) بقای کار وعمل


       جواب درست با علامت
*  مشخص شده است.طبقه بندی: اندیشه اسلامی 1، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 17 خرداد 1393 توسط م مؤذن